آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار عمومی (تمدید)

نوع: مناقصه
مهلت شرکت : 1402/11/12
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحلهای انتخاب پیمانکار عمومی طبق فهرست بها اقدام نماید. متقاضیان میتوانند جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به نشانی اینترنتی net.gbpc.www مراجعه نمایند.