تماس با امور سهامداران

نام مسئول: سرکار خانم ئیل خانی 

شماره تماس: 88850531-21

شماره فکس: 88791892-21

 ایمیل: saham@gbpc.net