اسناد مناقصه محدود مطالعات پدافند غیرعامل

نوع: مناقصه
مهلت شرکت :
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیربه عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد مطالعات مفهومی و پایه پدافند غیرعامل سایت‌ عملیاتی واقع در گلپایگان، کیلومتر ده جاده گلپایگان به خمین را از طریق مناقصه محدود به انجام رساند