مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار عمومی (تمدید)
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحلهای انتخاب پیمانکار عمومی طبق فهرست بها اقدام نماید. متقاضیان میتوانند جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به نشانی اینترنتی net.gbpc.www مراجعه نمایند.
مهلت شرکت در مناقصه : 1402/11/12 اطلاعات مناقصه