رضایتمندی مشتریان

تاریخ: 1403/04/30 شماره: 9
نحوه خريد شما از شركت چگونه بوده است؟ مستقيم غير مستقيم
ردیف پارامتر/ویژگی وزن پارامتر
(Wi)
SI امتیاز هر پارامتر
(Wi*Si)
درجه اهمیت
(از 1 تا 5)
عالی
76-100
خوب
51-75
متوسط
26-50
ضعیف
0-25
1 انطباق مشخصات محصول ارسالي با مشخصات درخواست شده 10
1 خواص فيزيکی محصول 10
1 يکنواختی شيد رنگ قطعات توليدی 10
1 پايداری رنگ قطعات توليدی 10
1 عدم بروز اختلال در فرايند توليد بر اساس محصول دريافتی 10
1 کيفيت محصول در مقايسه با محصولات مشابه موجود در بازار 8
1 وضعيت بسته بندي محصول 8
1 سلامت محصول هنگام تحويل باربري به شما 8
1 مدارك كمي و كيفي محصول تحويل شده 9
1 نحوه رسيدگي به شكايات 8
1 تحويل به موقع محصول 10
1 مقدار تحويل شده در مقايسه با مقدار درخواستی محصول 10
1 سرعت عمل جهت درخواستهای غير برنامه ريزی شده 9
1 نحوه برخورد و پاسخگويي واحد فروش 8
1 نحوه برخورد و پاسخگويي واحد مالی 8
1 قيمت محصول در مقايسه با کيفيت آن 8
1 قيمت محصول در مقايسه با محصولات مشابه موجود در بازار 10
(∑Wi) جمع 154 (∑WiSi) جمع