گواهینامه ها

دریافت تقدیرنامه یک ستاره تعالی سازمانی در پنجمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت
دریافت لوح و تقدیرنامه دو ستاره تعالی سازمانی در ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت
ISO 10015
ISO 45001
ISO 140001
ISO 29001