تمدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی جاده ورودی و خروجی مجتمع

نوع: مناقصه
مهلت شرکت : 1402/11/16
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی جاده ورودی و خروجی مجتمع اقدام نماید.