EFQMبرگزاری دوره آموزشی مدل تعالی سازمانی

Image

در تاریخ 1402/03/04 دوره آموزشی مدل تعالی سازمانی EFQM با حضور جناب آقای دکتر توژان مدیر محترم برنامه ریزی راهبردی و تعالی گروه انرژی تدبیر برگزار گردید.