آگهی مناقصه سرویس دوره ای و تعمیرات 8 عدد مبدل پوسته و لوله (نوبت دوم)

Image

آگهی مناقصه سرویس دوره ای و تعمیرات 8 عدد مبدل پوسته و لوله (نوبت دوم)

 

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در نظر دارد اجرای عملیات سرویس دوره ای شامل باز و بسته کردن، تمیزکاری ،تعمیرات، تست و تحویل 8 عدد مبدل از نوع لوله و پوسته خود واقع در گلپایگان – کیلومتر 10 جاده خمین را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شماره مناقصه : GB-1401-05

دستگاه نظارت: مجتمع پتروشیمی قائد بصیر

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 200،000،000 ( دویست میلیون) ریال

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه نیازی به ذکر دلیل باشد مختار است.

دریافت اسناد: متقاضیان میتوانند با مراجعه به نشانی وب سایت WWW.GBPC.NET و یا مراجعه حضوری به آدرس : تهران خیابان گاندی جنوبی خیابان هفتم ( شهید پالیزوانی)، شماره 15 مدارک مناقصه را دریافت نمایند.

تحویل پاکات: شرکت کنندگان می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/06/21 نسبت به ارسال پیشنهاد خود بر اساس دستور العمل مندرج در اسناد مناقصه به دفتر مرکزی شرکت واقع در آدرس فوق الذکر اقدام نمایند .

بدیهی است به پاکاتی که پس از این تاریخ ارائه گردد هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد. همچنین بازدید از محل پروژه به آدرس فوق الذکرقبل از ارائه پیشنهادات، الزامی می باشد.

در صورت نیاز با شماره تلفن 18-88880315 داخلی 239 تماس حاصل نمایند .

لازم به ذکر است هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.