کارگاه تخصصی نرم افزار MSP

Image

در راستای استقرار نظام مدیریت یکپارچه پروژه، دوره آموزشی Microsoft Project برای تعدادی از کارشناسان مجنمع برگزارگردید.