برگزاری ارزیابی ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

Image

ارزیابی ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت بر مبنای مدل EFQM 2013 درتاریخ 21 و 22 اردیبهشت 1401 با حضورارزیابان محترم مرکز ملی تعالی و پیشرفت در شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر برگزار گردید.

با توجه به رویکرد مدیریت شرکت، در خصوص جاری سازی فرهنگ تعالی سازمانی در تمامی ارکان شرکت مشارکت حداکثری کارکنان در طول رویداد مورد نظر صورت پذیرفت.