آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) به شناسه ملی 10101795696 و شماره ثبت 136434

Image