برگزاری ممیزی مراقبتی تمدید گواهینامه‌های سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت تولیدات پتروشیمی قائد

Image

 ممیزی استانداردهای ISO 29001:2020, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 10015:2019, ISO 50001  توسط شرکت (SGS) ایران مورخ 1402/11/9 در شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به انجام رسید. در این ممیزی تمرکز بر بررسی میزان انطباق سازمان با فرآیندهای سازمانی، الزامات کارفرمایی، الزامات قانونی و استانداردهای مدیریتی جاری در شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر بوده است . علاوه بر بررسی میزان انطباق، اثربخشی اقدامات انجام شده در یکسال گذشته در زمینه میزان تحقق اهداف و برنامه‌ها، مدیریت فرآیندها، مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌ها، مدیریت اجرای پروژه و میزان تحقق و پیشرفت پروژه‌های بهبود در تمامی بخش‌های سازمان از اهداف ممیزی مراقبتی سالیانه بوده است. گفتنی است در این ممیزی، ممیزان شرکت (SGS) در کنار ممیزی فرآیندهای شرکت، در بخش میدانی از پروژه‌های در حال اجرا در مجتمع نیز بازدید به عمل آورده و فرآیندهای آن را مورد ممیزی و پایش قرار دادند. همچنین در پایان فرآیند ممیزی، به توصیه سرممیز ارشد شرکت گواهی‌دهنده، گواهینامه‌های سیستم‌های مدیریتی سازمان برای یک دوره یک ساله تمدید خواهد شد.