آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) )به شناسه ملی 10101795696 و شماره ثبت 136434)

Image