خرید و نصب دستگاه آبگیری لجن شیمیایی (فیلتر پرس)

نوع: مناقصه
مهلت شرکت : 1402/08/30
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب دستگاه آبگیری لجن شیمیایی (فیلتر پرس) واقع در محل مجتمع پتروشیمی اقدام نماید.