طراحی، خرید، ساخت و نصب سیستم اطفاء حریق انبار محصول مجتمع به صورت EPC

نوع: مناقصه
مهلت شرکت : 1402/08/30
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی، خرید، ساخت و نصب سیستم اطفاء حریق انبار محصول مجتمع به صورت EPC واقع در محل مجتمع پتروشیمی اقدام نماید