مناقصه

نوع: مناقصه
مهلت شرکت : حداکثر تا 10 روز از تاریخ درج آگهی نسبت به تحویل پیشنهاد خود بر اساس دستور العمل های مندرج در اسناد مناقصه به دفتر مرکزی شرکت اقدام نمایند .حداکثر تا 10 روز از تاریخ درج آگهی نسبت به تحویل پیشنهاد خود بر اساس دستور العمل های مندرج در اسناد مناقصه به دفتر مرکزی شرکت اقدام نمایند .
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در نظر دارد جهت طراحی و ساخت انبارمحصول مجتمع واقع در گلپایگان – کیلومتر 10 جاده خمین از طریق برگزاری مناقصه ، اقدام نماید.