ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

Image

ارزیابی ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت، در شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیرتوسط ارزیابین محترم مرکز ملی تعالی و پیشرفت در تاریخ های 21و 22 اردیبهشت 1401 برنامه ریزی شده است